Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Imam Thahawi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah

Imam Thahawi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah


majalahumdah.com - Salah satu ulama Ahlus sunnah yang terkenal adalah Imam ath Thahawi, pengarang kitab Aqidah Thahawiyah. Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-Azdy al-Mishri ath-Thahawi Al-Hanafi. Al-Azdy adalah kabilah terbesar Arab, Beliau adalah Al-Qahthani dari pihak bapaknya dan Al-Adnani dari pihak ibunya, karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam Al-Muzanni, sahabat Imam Syafi’i. Dan Ath-Thahawi dinasabkan kepada Thaha sebuah desa di Sha’id, Mesir. 

Beliau dilahirkan tahun 239 H di salah satu daerah Mesir, kampung Thaha. Ibu beliau adalah orang yang rajin menghadiri majelis Imam Syafii. Paman beliau adalah Imam al-Muzani, salah satu sahabat Imam Syafii yang terkenal. Imam ath-Thahawi adalah sezaman dengan para imam ahli huffazh (penghafal hadits), para pengarang/penyusun Kutubus Sittah (enam buku induk hadits), dan bersama-sama dengan mereka dalam meriwayatkan hadits. Umur beliau ketika imam Bukhari wafat adalah 17 tahun, ketika imam Muslim wafat beliau berumur 22 tahun, ketika imam Abu Dawud wafat ia berumur 36 tahun, ketika imam Tirmidzi wafat berumur 40 tahun dan ketika Nasa’i wafat ia berumur 64 tahun, dan ketika imam Ibnu Majah wafat ia berumur 34 tahun. Imam Ath-Thahawi wafat pada bulan Dzul-Qa'idah tahun 321 H, dalam usia delapan puluh tahun lebih.

Guru

Di antara guru-guru beliau adalah paman beliau sendiri, Imam al-Muzani dan Imam Rabi’ sulaiman al-Muradi, keduanya merupakan murid Imam Syafii. Guru beliau yang lain adalah Al-Qadhi Abu Ja'far Ahmad bin Imran Al-Baghdadi, Al-Qadhi Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdul 'Aziz al-Baghdadi, Yunus bin Abdul 'Ala Al-Mishri dan lain-lain. Beliau pindah ke Negeri Syam dan mengambil ilmu dari ulama-ulama di Negeri tersebut. Pada awalnya, beliau bermazhab Syafii namun pada akhirnya beliau pindah ke mazhab Hanafi. 

Al-Imam Ath-Thahawi adalah orang berilmu yang memiliki keutamaan. Beliau menguasai sekaligus Ilmu Fikih dan Hadits, serta cabang-cabang keilmuan lainnya. Beliau menjadi wakil dari Al-Qadhi Abu Abdillah Muhammad bin 'Abdah, seorang qadhi di Mesir.


Simak Juga: Wanita dan Media Sosial

Murid

Diantara murid-murid beliau: Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur, Ahmad bin Al-Qasim bin Abdillah Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnul Khasysyab Al-Hafizh, Abul Hasan Ali bin Ahmad Ath-Thahawi dan lain-lain.

Imam ath-Thahawi wafat di Negri Mesir tahun 321 H dan di makamkan di perkuburan Qurafah.


Pujian Para Ulama

Imam Ibnu Yunus mengatakan “Beliau orang yang bagus hafalannya dan terpercaya, alim, jenius dan tak ada yang menggantikan beliau”.

Imam Ibnu Nudim berkata “Beliau adalah orang yang tersendiri di zamannya dalam hal keilmuan dan kezuhudan”.

Imam Abu Ishaq asy-Syirazi dalam Thabaqah Fuqaha berkata “Abu Ja’far ath-Thahawi sampai kepada beliau kepemimpinan Ashhab Abi Hanifah di Mesir”.

Imam Ibnu Abdil Barr “Imam Thahawi adalah ulama bermazhab Kufi (Kufah), beliau seorang yang alim dengan sekalian mazhab fuqaha`”.

Imam ath-Thahawi memiliki karangan yang banyak. al-Hafidh al-Qadir al-Qurasyi menyebutkan di antara karangan beliau adalah :

1.Ahkam al-Quran (lebih dari 20 jilid)

2.Ma’ani Atsar (ini adalah kitab karangan beliau yang pertama) 

3.Bayan Musykil al-Atsar (kitab terakhir beliau), kitab ini kemudian diringkas oleh Ibnu Rusyd al-Maliki

4. Mukhtashar fi al-Fiqh, kitab ini disyarah oleh beberapa ulama

5. Syarah Jamik Kabir

6. Syarah Jamik ash-Shaghir

7. asy-Syuruth  Kabir

8. Syuruth Shaghir

9. al-Mudhahir wa as-Sijillat wa al-Washaya wa al-Faraidh

10. Naqh kitab al-Mudallitsin ‘ala al-Karabisi

11. Mukhtasyar Kabir

12. Mukhtashar Saghir

13. Tarikh Kabir

14. Manaqib Abu Hanifah

15. Nawadir Fiqhiyah (10 jilid)

16. Naqadir wa al-Hikayah (lebih dari 20 jilid)

17. Hukm Aradhi Makkah

18. Qism al-Fa`i wa al-Ghanaim

19. Radd ‘ala Isa bin Aban

20. Radd ‘ala Ali bin Ubaid

21. Ikhtilaf Riwayat ‘ala Mazhab Kufiyun, dll.

Saat ini kitab-kitab beliau yang diketahui telah dicetak hanyalah Aqidah Thahawiyah, Syarah ma’ani Atsar (pernah dicetak di India), Syarah Musykil al-Atsar (ditahqiq oleh Syeikh Syu’aib al-arnuth), Mukhtashar Fiqh (dicetak di Mesir) dan Syuruth ash-Shaghir (dicetak di Baghdah tahun 1973 dalam dua jilid). Kitab Ahkam al-Quran (2 jilid).


Simak Hal Menarik Lainnya: Ketika Dayah dan Universitas Bersatu


Kitab Aqidah Thahawiyah

Salah satu kitab Imam ath-Tahawi yang terkenal sampai sekarang adalah Aqidah Thahawiyah, sebuah kitab yang berisi aqidah berdasarkan pemahaman Ahlus sunnah wal Jamaah. Kitab aqidah Thahawi ini berisi beberapa poin dasar aqidah Ahlus sunnah Wal Jamaah.  Isi kitab Aqidah Thahawiyah sebenarnya sejalan dengan Aqidah Imam Abu Hanifah bahkan beliau sendiri membangsakan dirinya kepada aqidah Abu Hanifah, sama dengan Aqidah Maturidiyah yang juga merupakan pengembangan dari Aqidah Abu Hanifah. 

Kitab ini banyak disyarah oleh para ulama. Di antara yang mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah ini adalah :

1. Akmaluddin al-Babari (w. 786 H)

2. Muhammad Ali Syaukani (1250 h)

3. Hibatullah bin Ahmad at-Turkistani (w. 733 H)

4. Muhammad bin Ahmad alQanuni (w. 771 h)

5. Umar bin Ishaq al-Marginani al-Hanafi (w. 773 H)

6. Muhammad bn Abi Bakar al-Ghazi al-Hanafi (w.881 H)

7. Abi Hafash Umar bin Ishaq al-Ghaznawi 

8. Mahmud bin Muhammad al-Qasthanthini al-Hanafi (w. 916 H)

9. Syeikh Zadah ar-Rumi (w.944 H)

10. Abdul Ghani al-Ganimi al-Hanafi (w. 1298 H)

11. Imam Sayuthi (w. 911 H)


Selain ulama Ahlus sunnah, kaum mujassimah (menyamakan Allah dengan makhluk) baik yang hidup di zaman modern ini maupun yang hidup di zaman awal ternyata juga berupaya menisbatkan aqidah sesat mereka kepada Imam Thahawi sehingga mereka juga mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah. Di antara tokoh wahabi (mujassimah) zaman ini yang mensyarah kitab ini adalah Ibnu Jibrin, Safir Hiwali, Shalih bin Abdul Aziz Alu Syeikh, Shaleh Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz. Dalam syarahannya, mereka berusaha menafsirkan kata-kata imam ath-Thahawi berdasarkan akidah sesat mereka. Termasuk salah satu syarah Aqidah Thahawiyah yang menyimpang adalah Syarah karangan Syaikh Ali bin Muhammad al-‘Izz al-Hanafi (w. 746 H). Dalam uraiannya, beliau mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah, termasuk dalam pembagian tauhid kepada tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa shifat. 


Syarah Kabir ‘ala Aqidah Thahawiyah, Karangan Syaikh Sa’id Fudah.

Salah satu ulama Ahlus sunnah wal Jamaah zaman ini yang ikut mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah adalah Saif Sunnah (pedang sunnah), Syaikh Sa’id Fudah. Kitab ini baru saja selesai dicetak beberapa waktu lalu. Dalam syarahnya, Syaikh Sa’id Fudah selain menerangkan makna lafaz juga membawakan dalil-dalil setiap masalah, terutama dalil naqli (al-quran dan hadits) tanpa memperpanjang pembahasan dalil ‘aqliyah. Selain itu, beliau juga menerangkan kesalahan sebagian penjelasan-penjelasan para pensyarah Aqidah Tahawiyah yang lain, terutama yang berasal dari golongan mujassimah (wahabi), baik mujassimah modern maupun mujassimah dahulu. 

Kitab Syarah Kabir ini terdiri dari dua jilid besar yang dicetak oleh percetakan Dar Dakhair, Beirut, Lebanon, edisi pertama tahun 2014. Terhadap yang ingin file pdf. kitab Aqidah Thahawiyah dan Syarah Kabir ‘ala Aqidah Thahawiyah bisa didownload di website www.lbm.mudimesra.com 

 Lebih Menarik Lagi di sini
Posting Komentar

0 Komentar